Garantie

De garantie voor onze producten geldt voor materiaal- en constructiefouten gedurende een periode van 8 dagen vanaf de datum van levering van de producten aan u. Producten waartoe u reden heeft om aan te nemen dat deze materiaal- en constructiefouten vertonen dienen te worden gefotografeerd en de klantenservice dient direct te worden geïnformeerd. Indien, uitsluitend ter beoordeling van Watchbands-shop.nl, de gefotografeerde producten geacht worden materiaal- of constructiefouten te vertonen, zullen de producten worden gerepareerd, vervangen of zal de koopsom aan u worden terugbetaald inclusief de originele verzendkosten. Uw rechten naar toepasselijk Nederlands recht dat de verkoop van consumentengoederen beheerst, worden niet aangetast door de garantie die in dit artikel verstrekt wordt.

Geen Garantie

Behalve zoals bovenstaand vermeld worden alle producten geleverd in feitelijke staat. Watchbands-shop.nl geeft geen verklaringen en garanties op welke manier dan ook, noch uitdrukkelijk, impliciet of wettelijk, waaronder begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, niet-inbreuk of geschiktheid voor een bepaald doel. Geen enkele persoon (waaronder begrepen een agent, dealer of vertegenwoordiger van Watchbands-shop.nl) is bevoegd om verklaringen en garanties te geven met betrekking tot producten, behalve om u te wijzen op de bestaande garantie, en u erkent en gaat ermee akkoord dat u geen beroep doet op andere verklaringen of garanties.